Over ons

Bij Thuiszorg Nederland helpen we (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Thuiszorg Nederland is een organisatie die zich inzet met zorgprofessionals die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze ondersteuning bestaat uit begeleiding en verzorging bij de bewoner thuis (ambulante zorg). Liefst thuis, in uw eigen omgeving? Of, als dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt. Het zorgpakket kan opgebouwd zijn uit begeleiding individueel, persoonlijke verzorging en dagbesteding. Dit pakket wordt door de huidige cliënten als vertrouwd, positief en betrokken ervaren.

Missie

Thuiszorg Nederland is er voor (jong)volwassene in de samenleving die zorg nodig hebben. Zorg waarbij doelbewust wordt gewerkt naar korte- en lange termijndoelen van de zorgbehoevende. Onze missie is het verbeteren, herstel ofwel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om, ook voor de toekomst, kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een zorgvraag gestuurd perspectief. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen zo in te richten zoals de cliënten het wensen.

Visie

Cliënt centraal

Thuiszorg Nederland vindt het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen. De zorgvraag is leidend en de werkprocessen zijn doelmatig, waarbij we continu kijken waar we kunnen vernieuwen en verbeteren. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving. Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Zo bereiken we dat

Onze werkwijze is open en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we zodat mensen de regie terugkrijgen. Dat doen we door de realiteit van mensen te vergroten en hen te ondersteunen zodat zij in hun kracht kunnen komen.

Met wie?

Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naastbetrokkene(n) stellen we een zorgplan op om doelen te halen. Thuiszorg Nederland werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom de zorgbehoevenden. Doel is het optimaliseren van de zorgverlening. De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase passende hulp worden geboden.

Onze medewerkers zijn echte professionals, gemotiveerd, goed gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken en inhoudelijk deskundig. Continuïteit van zorg, inzet en flexibiliteit staan voorop bij Thuiszorg Nederland. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren.

De Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen, afgekort RvC, is het toezichthoudende orgaan van de organisatie. Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de organisatie.

Uitsluitingscriteria

Thuiszorg Nederland kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan nieuwe cliënten boven de 55 jaar oud, cliënten die verpleging nodig hebben, cliënten met een WMO indicatie (GGZ), cliënten met ernstige gedragsproblematiek welke niet in de groepssamenstelling past (bijvoorbeeld agressie en verslavingsproblematiek). Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.

 

Thuiszorg Nederland kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan nieuwe cliënten boven de 65 jaar oud, cliënten die verpleging nodig hebben, cliënten met ernstige agressie en verslavingsproblematiek welke niet in de groepssamenstelling past. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Binnen Thuiszorg Nederland worden geen vrijheidsbeperkende maatregelen uitgevoerd of onvrijwillige zorg geboden. Er wordt altijd gehandeld in overeenstemming met de cliënt.

Meld je aan

Vul het formulier hieronder in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken.

  Naam

  Telefoonnummer

  Email adres

  Geboortedatum

  TOESTEMMING OM GEGEVENS TE BEWAREN

  Geef aan dat u akkoord gaat met het bewaren van uw gegevens.
  (voor meer informatie, zie onze privacy reglement)